תקנון שחקים

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לקורסים של חברת שחקים סייבר!

רצב תנאי הצטרפות לקורסים של החברה

 

הסכם הצטרפות לקורס של חברת שחקים הדרכות” (להלן תיקרא: “שחקים” או החברה )

 1. מבוא
  1. הסכם זה מפרט את תנאי ההרשמה של הקטין כפי המוגדר בסעיף 1.5 למטהבאמצעות מי מהוריו ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן יקראו: “ההורים“), לקורסים של החברה.
  2. ההורים של הקטין מאשרים בזה את הסכם זה וכתנאי להשתתפותו של הקטין בקורסמאשרים את כל האמור בהסכם זה אשר מהווה התחייבות בלתי חוזרת של ההורים החתומים על הסכם זהלתנאים המפורטים להלן.
  3. מובהר להלן כי ההורים של הקטין והחברה הם הצדדים להסכם זה בלבד וכי ההורים של הקטין הינם האחראים בלבד על הרשמתו לקורס של החברה.
  4. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המיניםואין בו משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
  5. משתתף כפי המוגדר בהסכם זה הינו הן הקטין כפי הרשום בדף ההרשמה אשר נשלח לחברה (להלן: “הקטין“) אשר קיבל את ההסכמה המפורשת של ההורים להשתתפותו בקורס כפי האמור בהסכם זה והן ההורים (הקטין ביחד עם ההורים להלן ייקראו: “המשתתף“).
  6. מובהר להלן כי החברה עושה שימוש ברשתות החברתיותכגוןטיק טוקיוטיוב ואינסטגרם (להלן: “הרשתות החברתיות“) לצרכי שיווק ופירסום ולפיכך מחוייבת לפעול בכפוף לתנאי השימוש של רשתות אלועל כןמובהר להלן כי השימוש ברשתות החברתיות עי הקטין ייעשה באישורם ובאחריותם הבלעדית של ההוריםמובהר כי החברה לא תישא בשום אחריות כלשהי בנוגע לשימוש אשר נעשה עי הקטין ברשתות החברתיות הקשור בחברהלרבות ככל שקטין זה הינו מתחת לגיל 13.
  7. לחברה שרתי דיסקורד ומיינקראפט (להלן ייקראו : “שרתים“) אשר ישרתו את הקטין עבור לימודיו בקורסמובהר כי השימוש של הקטין בשרתים של החברה ייעשה על אחריותם הבלעדית של ההורים ובידיעתםמובהר למען הסר ספק כי החברה לא תהא אחראית על התכנים אשר נכתבים בשרתים עי המשתתפים השונים בקורסים וכי ההורים לוקחים אחריות מלאה ובלעדית על כל מעשה ו/או מחדל של הקטין ביחס לשימוש בשרתים אלו ובכלל על התנהלותו בקורס של החברה לרבות התכתבויותיו השונות והתכנים אליהם ייחשף ככל שייחשף כתוצאה משימוש בשרתים אלו ובכלל.
 1.   הצהרות והתחייבויות המשתתף
  1. המשתתף מאשר כי הוא נרשם לקורס לאחר שקיבל מידע הנוגע לתכנים שיועברו בקורס כמפורט בסיליבוס של הקורסוכי החלטתו התקבלה לאחר שבחן כי הקורס מתאים לצרכיו ומטרותיועם זאת יובהר כי החברה תהיה רשאית לערוך ולשנות את תכני הקורס מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לצרכיה באופן אשר מיטיב עם מבלי שלמשתתף יהיו טענות נגדה בשל כך.
  2. המשתתף מאשר כי ידוע לו כי החברה אינה מתחייבת כי ההשתתפות בקורס והשימוש בכלים ו/או בידע שרכש בקורס יניבו לו רווח כלשהו ו/או יהיו לשביעות רצונווהצלחתו בקורס תלויה במדדים שאינם תלויים בחברה אלא תלויים במדדים כמו למשליכולת למידה עצמיתהתמודדות עם לקויות למידה ועוד.
  3. המשתתף מצהיר כי ווידא כי ברשותו חיבור לאינטרנט מהיר ותקין שהינו הכרחי על מנת שיוכל להשתתף בקורס בצורה אופטימאליתהחברה לא תהא אחראית לבעיות טכניות שיהיו במהלך העברת הקורס שמקורן בתקלה בציוד של המשתתף לרבותאך לא רקבעיות בחיבור לאינטרנט של המשתתףוהמשתתף לא יהיה זכאי להחזר כספי במקרה של תקלות כאמור.
  4. החברה רשאית להרחיק משתתף מלימודים פרונטאלים בקורס ו/או לימודי און ליין ולחסום גישה של משתתף מלעשות שימוש בתכני הקורס ו/או בשרתים של החברהללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך ו/או אחריות כלשהיבמידה והמשתתף הפר איזה מתנאי השימוש אלההעלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישייםהפר זכויות קניין רוחניהוצאת לשון הרעפגיעה בפרטיותפרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטיניםפגיעה בשמם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישייםפגיעה בביטחון המדינה וכיו”ב.
 1. התמורה

תמורת ההשתתפות בקורס המשתתף ישלם לחברה את הסכום המפורט בדף ההרשמה לקורס כפי שנשלח עי החברה באמצעות כרטיס אשראי בשיחת טלפון עם נציג החברה או ע”י העברה בנקאית על פי בחירתו של המשתתף ובלבד שהתשלום לקורס יוסדר עם ההרשמה לקורס.

 1. מדיניות ביטולים והחזרים כספיים
  1.  ביטול עסקאות הנוגעות לקורסים של החברה לפני תחילת הקורס בפועל ייעשה בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכןתשמ”א-1981, ככל וחל.
  2.  משתתף אשר מעוניין לבטל את הרשמתו יוכל לעשות זאת תוך פרק הזמן הקבוע בחוק על מנת לקבל את מלוא כספו חזרה בניכוי עלויות סליקת האשראי כפי שייקבעו עי החברה מעת לעת.
  3. ביטולים לאחר תחילת הקורס:
   1. חשוב לציין כי החברה דוגלת בהוראה בקבוצות קטנות ומספר המקומות מוגבלכמו כן לא ניתן לשלב תלמידים בכל שלב שהוא של הקורסעל כן בכדי להבטיח שהתלמידים ימשיכו להנות מקורס שלם מתחילתו ועד סופו ללא תלות בתלמידים אחריםמשתתף אשר מעוניין לבטל את הרשמתויהא רשאי לעשות כן תוך פרק הזמן הקבוע בחוקקרי 14 יוםובניכוי עלויות רישום בסך 50 שח (הקמת הוק עלויות סליקה). במידה ולא ביטל הלקוח את הרישום תוך 14 יום הקבועים בחוקלא ינתן החזר כספי בתום תקופה זו.
  4. מובהר להלן כי לא ינתן החזר כספי בגין היעדרות של המשתתף בקורס מכל סיבה שהיא לרבות בידוד עקב נגיף הקורונהבאחריות המשתתף לוודא נוכחותו בשיעוריםבעת העדרות ניתן להשלים את השיעור באמצעות ההקלטות שעולות לדף הקורס באתר של השיעור/ים וזאת בכדי שאף משתתף לא יפסיד את החומר הנלמד.
  5. בקשות לביטול השתתפות בקורס יכולות להיעשות באמצעות הוואטסאפבמייל או בטלפון של החברה כפי המופיעים למטה בהסכם זה.
  6. מובהר להלן כי שיעור אשר מתבטל עקב היעדרות המדריך או נסיבות אחרות הקשורות בחברהיוחזר במועד אחר בתיאום עם המשתתפים וזאת עד שיושלם כל מניין המפגשים של הקורס.
  7. מובהר להלן כי אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדיםככתוב בלוח חופשות שנלקח בחשבון מראש ומבעוד מועדלמען הסר ספקשיעור שבוטל עקב חג יהודי יתקיים בשבוע העוקב וזאת עד להשלמת מניין המפגשים של הקורס.
  8. השתתפות בקורס בפועל והשלמת השיעורים אותם החסיר מכל סיבה שהיא הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף.
  9. ביטול רישום לקייטנה – יצויין כי לא יתאפשר ביטול והחזר כספי כלשהו עבור רישום לקייטנות וזאת עקב מספר מקומות מוגבל.
 1. רישום ותשלום
  1. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ותשלום בכרטיס אשראי או העברה בנקאית כפי האמור לעיל.
  2. הסדרי תשלומים:
   1. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראיבפריסה מירבית של 12 תשלומים ללא קרדיט.
   2. הוראת קבעתינתן אפשרות לתשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי בחלוקה ל-12 מופעי חיוב .
   3. שיקיםניתן לשלם באמצעות שיקים דחויים שפרוסים מראש לכל השנההשיק הראשון מזומן ולאחריו 11 שיקים נוספים.
   4. החברה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים ו/או להעביר אותו לקבוצה אחרת במידה ונמצא לא מתאים לרמה המקצועית של הקבוצה אליה נרשםוהכל בהתאם לשיקול דעתה המקצועי והבלעדי של החברה.

.

 1. זכויות יוצרים
  1. זכויות היוצריםזכויות ההפצהסודות מסחרייםסימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהואהן בנוגע לעיצוב ותכני הקורס לרבות אופן העברתוהן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הקשורים בו מטעם החברההינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדיןאין בעצם הרישום אל הקורס או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכני הקורס ו/או בחלק ממנו ו/או בתכנים אחרים של החברה.
  2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרותו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו מהקורס ו/או בתכניםבמישרין או בעקיפיןלרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזיאלחוטיאו בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרתללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  3. יובהר למען הסר ספק כי השימוש בתכני הקורס הינו לשימוש אישי ולצרכי לימוד בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בתכני הקורס לרבותאך לא רקהפצההעתקהשכפול ו/או שימוש בתכני הקורס לצרכי העברת קורס מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחרויודגש – החברה מעניקה למשתתף רישיון שימוש בלבד בתכני הקורס ולא את הזכויות בתכני הקורס כפי שהם.
 2. תכנים
  1. הקורס הבסיסי של החברה מונה 8 מפגשים באונליין או מפגשים פרונטאליים על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כפי שייקבע מעת לעתקורסי ההמשך מונים 8 מפגשים כל אחד.
  2. קורס פיית’ון המונה 12 מפגשים
  3. קורס פיית’ון המונה 15 מפגשים
  4. קורס פיית’ון המונה 30 מפגשים
  5. קורסי מיינקראפט המונים 8 מפגשים
  6. קורסי מיינקראפט המונים 30 מפגשים
  7. קורסי סייבר המונים 30 מפגשים
  8. קורסי סייבר המונים 10 מפגשים
  9. קייטנות/מחנות קיץ, המועברים במתכונת מקוונת או פרונטאלית ככל שתתקיימנה, ימנו מספר מפגשים משתנה בהתאם לפרסומי החברה
  10. הקורס נלמד על בסיס חודשי וכולל ימי חופשה החלים במהלך השנה (על פי לוח החופשות של משרד החינוך). יחד עם זאתבקורסי אונליין תינתן לתלמידים האפשרות ללמוד גם בעת חגים וחופשות וזאת בכפוף להסכמה של לפחות 95% מתלמידי הקבוצה.
  11. פתיחת קורס חדש מותנית במספר מינימום של נרשמיםבמקרה שהקבוצה לא תגיע למינימום נרשמים הפתיחה תידחה עד לרישום מספיק והודעה תישלח להורים באמצעות הווטסאפ.
  12. החברה רשאית לשנות את מועדי הקורסיםאת מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לשיקולים מקצועיים של החברה וזאת מעת לעת.
  13. החברה רשאית לשנות מדי פעם את התכנים הניתנים בקורסמסיבות שונות עשויה החברה גם לעדכן את הסרטונים ותכני הלימוד על פי שיקול דעתה המקצועי ולהחליף את התכניםהסרטונים והקבצים באחרים כדי לשמור על זכויות יוצריםאו לשם התאמה פדגוגית ודיגיטליתאו בשל כל סיבה אחרתהצטרפותך לקורס מהווה הסכמה כי תכני הקורס יעברו התאמות מעת לעת על פי אילוצים וצרכים שוניםסרטונים שונים עשויים להיגרע או להתווסף בהתאם לצורך וכן על פי דרישת צדדים שלישייםבהצטרפותו המשתתף מצהיר על הסכמתו לכך.
  14. אין החברה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע המועבר על ידה לרבות המידע אשר מצוי בדף הקורסאם יתגלה אידיוק במידע בדף זהיש להודיע על כך לחברהכדי שזו תוכל לתקנולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תלונה או כיוצ”ב בגין אידיוק באיזה מן התכנים המופיעים בדף הקורס ו/או בנגזרותיו.
 1. דיוור ישיר

בהשתתפותו המשתתף מאשר לחברה לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

 

 1.   שונות
  1. הסכם זה ממצה את מכלול הסכמות הצדדים ביחס לנושאים המוסדרים בו ולא תהא כל נפקות לכל משא ומתןהבנההסכמההתחייבותאו מצג אשר היוככל שהיובין במפורש ובין במרומזבין בכתב ובין בעלפהבין הצדדים עובר לחתימה על הסכם זהשום התנהגות עלידי מי מן הצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו עלפי הסכם זה ו/או כויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או איקיום של תנאי מתנאי ההסכםאו כשינויביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתבלא יהא כל תוקף לכל שינויתיקון ו/או ויתור על הוראות הסכם זהאלא אם כן נעשו במסמך שנחתם עלידי שני הצדדים.
  2. אף צד אינו רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או התחייבויותיו מכוח הסכם זהכולן או חלקןאלא בהסכמת הצד השני מראש ובכתב.
  3. הגבלת אחריות – החברה לא תישא בכל חבות או אחריות כלפי המשתתף בכל הנוגע לנזקים עקיפים או תוצאתיים או אובדן רווחים אשר ייגרמו למשתתף במסגרת ו/או כתוצאה מביצוע הסכם זההחבות הכוללת בה תשא החברהלרבות חבות נזיקיתחוזית או אחרתביחס לכל הפרה של ההסכם עלידי החברה ו/או ביחס לכל נזק ישיר מוכח שייגרם כתוצאה מהשתתפות בקורס ו/או מהשימוש בתכני הקורסלא תעלה על סך התשלומים ששילם המשתתף לחברה בפועל בגין הקורס במהלך 12 החודשים שקדמו למעשה או למחדל אשר בגינם הועלו אותן טענות.
  4. ככל שייקבע עלידי ביתמשפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות הסכם זה אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות ההסכםאלא אם כן ביטול אותה הוראה פוגם במהות ההסכם.
  5. הדין החל על הסכם זה הנו דין מדינת ישראלסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין הסכם זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתלאביביפוהצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.
  6. הודעות הצדדים מכוח הסכם זה תעשינה בכתב ותשלחנה לכתובות האימיייל של הצדדים המפורטות בהסכם זה או לכל כתובת אחרת אשר נמסרה לצד השולח בכתב עלידי הצד השנילפחות 24 שעות טרם משלוח ההודעה.
  7. כל אחד מהחתומים על הסכם זה מטעם הצדדים מצהיר ומתחייב בזאת כי הנו מוסמך לחתום על הסכם זה בשם אותו צד להסכםוכי חתימתו על ההסכם מחייבת את אותו צד להסכם לכל דבר ועניין.
  8. הצדדים מצהירים ומתחייבים כי אין כל מניעה שהיאבדין או בכל הסכםלהתקשרותם בהסכם זה ולקיום כל התחייבויותיהם על פיו.
  9. לקבלת מידע ופעילותניתן לפנות למשרד בטלפון: 054-7800187 או במייל shchackim.co.il   

תפריט:

סושיאל: