תקנון שחקים

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לקורסים של חברת שחקים סייבר!

רצ"ב תנאי הצטרפות לקורסים של החברה

הסכם הצטרפות לקורס של חברת "שחקים הדרכות" (להלן תיקרא: "שחקים" או "החברה" )

 1. מבוא
  1. הסכם זה מפרט את תנאי ההרשמה של הקטין כפי המוגדר בסעיף 1.5 למטה, באמצעות מי מהוריו ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן יקראו: "ההורים"), לקורסים של החברה.
  2. ההורים של הקטין מאשרים בזה את הסכם זה וכתנאי להשתתפותו של הקטין בקורס, מאשרים את כל האמור בהסכם זה אשר מהווה התחייבות בלתי חוזרת של ההורים החתומים על הסכם זה, לתנאים המפורטים להלן.
  3. מובהר להלן כי ההורים של הקטין והחברה הם הצדדים להסכם זה בלבד וכי ההורים של הקטין הינם האחראים בלבד על הרשמתו לקורס של החברה.
  4. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים, ואין בו משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
  5. משתתף כפי המוגדר בהסכם זה הינו הן הקטין כפי הרשום בדף ההרשמה אשר נשלח לחברה (להלן: "הקטין") אשר קיבל את ההסכמה המפורשת של ההורים להשתתפותו בקורס כפי האמור בהסכם זה והן ההורים (הקטין ביחד עם ההורים להלן ייקראו: "המשתתף").
  6. מובהר להלן כי החברה עושה שימוש ברשתות החברתיות, כגון: טיק טוק, יוטיוב ואינסטגרם (להלן: "הרשתות החברתיות") לצרכי שיווק ופירסום ולפיכך מחוייבת לפעול בכפוף לתנאי השימוש של רשתות אלו. על כן, מובהר להלן כי השימוש ברשתות החברתיות ע"י הקטין ייעשה באישורם ובאחריותם הבלעדית של ההורים. מובהר כי החברה לא תישא בשום אחריות כלשהי בנוגע לשימוש אשר נעשה ע"י הקטין ברשתות החברתיות הקשור בחברה, לרבות ככל שקטין זה הינו מתחת לגיל 13.
  7. לחברה שרתי דיסקורד ומיינקראפט (להלן ייקראו : "שרתים") אשר ישרתו את הקטין עבור לימודיו בקורס. מובהר כי השימוש של הקטין בשרתים של החברה ייעשה על אחריותם הבלעדית של ההורים ובידיעתם. מובהר למען הסר ספק כי החברה לא תהא אחראית על התכנים אשר נכתבים בשרתים ע"י המשתתפים השונים בקורסים וכי ההורים לוקחים אחריות מלאה ובלעדית על כל מעשה ו/או מחדל של הקטין ביחס לשימוש בשרתים אלו ובכלל על התנהלותו בקורס של החברה לרבות התכתבויותיו השונות והתכנים אליהם ייחשף ככל שייחשף כתוצאה משימוש בשרתים אלו ובכלל.
 1.   הצהרות והתחייבויות המשתתף
  1. המשתתף מאשר כי הוא נרשם לקורס לאחר שקיבל מידע הנוגע לתכנים שיועברו בקורס כמפורט בסיליבוס של הקורס, וכי החלטתו התקבלה לאחר שבחן כי הקורס מתאים לצרכיו ומטרותיו. עם זאת יובהר כי החברה תהיה רשאית לערוך ולשנות את תכני הקורס מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לצרכיה באופן אשר מיטיב עם מבלי שלמשתתף יהיו טענות נגדה בשל כך.
  2. המשתתף מאשר כי ידוע לו כי החברה אינה מתחייבת כי ההשתתפות בקורס והשימוש בכלים ו/או בידע שרכש בקורס יניבו לו רווח כלשהו ו/או יהיו לשביעות רצונו, והצלחתו בקורס תלויה במדדים שאינם תלויים בחברה אלא תלויים במדדים כמו למשל, יכולת למידה עצמית, התמודדות עם לקויות למידה ועוד.
  3. המשתתף מצהיר כי ווידא כי ברשותו חיבור לאינטרנט מהיר ותקין שהינו הכרחי על מנת שיוכל להשתתף בקורס בצורה אופטימאלית. החברה לא תהא אחראית לבעיות טכניות שיהיו במהלך העברת הקורס שמקורן בתקלה בציוד של המשתתף לרבות, אך לא רק, בעיות בחיבור לאינטרנט של המשתתף, והמשתתף לא יהיה זכאי להחזר כספי במקרה של תקלות כאמור.
  4. החברה רשאית להרחיק משתתף מלימודים פרונטאלים בקורס ו/או לימודי און ליין ולחסום גישה של משתתף מלעשות שימוש בתכני הקורס ו/או בשרתים של החברה, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך ו/או אחריות כלשהי, במידה והמשתתף הפר איזה מתנאי השימוש אלה, העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בביטחון המדינה וכיו”ב.
 1. התמורה

תמורת ההשתתפות בקורס המשתתף ישלם לחברה את הסכום המפורט בדף ההרשמה לקורס כפי שנשלח ע"י החברה באמצעות כרטיס אשראי בשיחת טלפון עם נציג החברה או ע”י העברה בנקאית על פי בחירתו של המשתתף ובלבד שהתשלום לקורס יוסדר עם ההרשמה לקורס.

 1. מדיניות ביטולים והחזרים כספיים
  1.  ביטול עסקאות הנוגעות לקורסים של החברה לפני תחילת הקורס בפועל ייעשה בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, ככל וחל.
  2.  משתתף אשר מעוניין לבטל את הרשמתו יוכל לעשות זאת תוך פרק הזמן הקבוע בחוק על מנת לקבל את מלוא כספו חזרה בניכוי עלויות סליקת האשראי כפי שייקבעו ע"י החברה מעת לעת.
  3. ביטולים לאחר תחילת הקורס:
   1. חשוב לציין כי החברה דוגלת בהוראה בקבוצות קטנות ומספר המקומות מוגבל. כמו כן לא ניתן לשלב תלמידים בכל שלב שהוא של הקורס, על כן בכדי להבטיח שהתלמידים ימשיכו להנות מקורס שלם מתחילתו ועד סופו ללא תלות בתלמידים אחרים, משתתף אשר מעוניין לבטל את הרשמתו, יהא רשאי לעשות כן תוך פרק הזמן הקבוע בחוק, קרי 14 יום, ובניכוי עלויות רישום בסך 50 ש"ח (הקמת הו"ק + עלויות סליקה). במידה ולא ביטל הלקוח את הרישום תוך 14 יום הקבועים בחוק, לא ינתן החזר כספי בתום תקופה זו.
  4. מובהר להלן כי לא ינתן החזר כספי בגין היעדרות של המשתתף בקורס מכל סיבה שהיא לרבות בידוד עקב נגיף הקורונה. באחריות המשתתף לוודא נוכחותו בשיעורים. בעת העדרות ניתן להשלים את השיעור באמצעות ההקלטות שעולות לדף הקורס באתר של השיעור/ים וזאת בכדי שאף משתתף לא יפסיד את החומר הנלמד.
  5. בקשות לביטול השתתפות בקורס יכולות להיעשות באמצעות הוואטסאפ, במייל או בטלפון של החברה כפי המופיעים למטה בהסכם זה.
  6. מובהר להלן כי שיעור אשר מתבטל עקב היעדרות המדריך או נסיבות אחרות הקשורות בחברה, יוחזר במועד אחר בתיאום עם המשתתפים וזאת עד שיושלם כל מניין המפגשים של הקורס.
  7. מובהר להלן כי אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים, ככתוב בלוח חופשות שנלקח בחשבון מראש ומבעוד מועד. למען הסר ספק, שיעור שבוטל עקב חג יהודי יתקיים בשבוע העוקב וזאת עד להשלמת מניין המפגשים של הקורס.
  8. השתתפות בקורס בפועל והשלמת השיעורים אותם החסיר מכל סיבה שהיא הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף.
  9. ביטול רישום לקייטנה יצויין כי לא יתאפשר ביטול והחזר כספי כלשהו עבור רישום לקייטנות וזאת עקב מספר מקומות מוגבל.
 1. רישום ותשלום
  1. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ותשלום בכרטיס אשראי או העברה בנקאית כפי האמור לעיל.
  2. הסדרי תשלומים:
   1. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי: בפריסה מירבית של 12 תשלומים ללא קרדיט.
   2. הוראת קבע: תינתן אפשרות לתשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי בחלוקה ל-12 מופעי חיוב .
   3. שיקים: ניתן לשלם באמצעות שיקים דחויים שפרוסים מראש לכל השנה. השיק הראשון מזומן ולאחריו 11 שיקים נוספים.
   4. החברה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים ו/או להעביר אותו לקבוצה אחרת במידה ונמצא לא מתאים לרמה המקצועית של הקבוצה אליה נרשם, והכל בהתאם לשיקול דעתה המקצועי והבלעדי של החברה.

.

 1. זכויות יוצרים
  1. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ותכני הקורס לרבות אופן העברתו, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הקשורים בו מטעם החברה, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הרישום אל הקורס או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכני הקורס ו/או בחלק ממנו ו/או בתכנים אחרים של החברה.
  2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו מהקורס ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  3. יובהר למען הסר ספק כי השימוש בתכני הקורס הינו לשימוש אישי ולצרכי לימוד בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בתכני הקורס לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול ו/או שימוש בתכני הקורס לצרכי העברת קורס מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחר. ויודגש – החברה מעניקה למשתתף רישיון שימוש בלבד בתכני הקורס ולא את הזכויות בתכני הקורס כפי שהם.
 2. תכנים
  1. הקורס הבסיסי של החברה מונה 8 מפגשים באונליין או מפגשים פרונטאליים על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כפי שייקבע מעת לעת. קורסי ההמשך מונים 8 מפגשים כל אחד.
  2. קורס פיית'ון המונה 12 מפגשים
  3. קורס פיית'ון המונה 15 מפגשים
  4. קורס פיית'ון המונה 30 מפגשים
  5. קורסי מיינקראפט המונים 8 מפגשים
  6. קורסי מיינקראפט המונים 30 מפגשים
  7. קורסי סייבר המונים 30 מפגשים
  8. קורסי סייבר המונים 10 מפגשים
  9. קייטנות/מחנות קיץ, המועברים במתכונת מקוונת או פרונטאלית ככל שתתקיימנה, ימנו מספר מפגשים משתנה בהתאם לפרסומי החברה
  10. הקורס נלמד על בסיס חודשי וכולל ימי חופשה החלים במהלך השנה (על פי לוח החופשות של משרד החינוך). יחד עם זאת, בקורסי אונליין תינתן לתלמידים האפשרות ללמוד גם בעת חגים וחופשות וזאת בכפוף להסכמה של לפחות 95% מתלמידי הקבוצה.
  11. פתיחת קורס חדש מותנית במספר מינימום של נרשמים. במקרה שהקבוצה לא תגיע למינימום נרשמים הפתיחה תידחה עד לרישום מספיק והודעה תישלח להורים באמצעות הווטסאפ.
  12. החברה רשאית לשנות את מועדי הקורסים, את מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לשיקולים מקצועיים של החברה וזאת מעת לעת.
  13. החברה רשאית לשנות מדי פעם את התכנים הניתנים בקורס. מסיבות שונות עשויה החברה גם לעדכן את הסרטונים ותכני הלימוד על פי שיקול דעתה המקצועי ולהחליף את התכנים, הסרטונים והקבצים באחרים כדי לשמור על זכויות יוצרים, או לשם התאמה פדגוגית ודיגיטלית, או בשל כל סיבה אחרת. הצטרפותך לקורס מהווה הסכמה כי תכני הקורס יעברו התאמות מעת לעת על פי אילוצים וצרכים שונים. סרטונים שונים עשויים להיגרע או להתווסף בהתאם לצורך וכן על פי דרישת צדדים שלישיים. בהצטרפותו המשתתף מצהיר על הסכמתו לכך.
  14. אין החברה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע המועבר על ידה לרבות המידע אשר מצוי בדף הקורס. אם יתגלה אידיוק במידע בדף זה, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו. למשתתף לא תהא כל טענה ו/או תלונה או כיוצ”ב בגין אידיוק באיזה מן התכנים המופיעים בדף הקורס ו/או בנגזרותיו.
 1. דיוור ישיר

בהשתתפותו המשתתף מאשר לחברה לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

 1.   שונות
  1. הסכם זה ממצה את מכלול הסכמות הצדדים ביחס לנושאים המוסדרים בו ולא תהא כל נפקות לכל משא ומתן, הבנה, הסכמה, התחייבות, או מצג אשר היו, ככל שהיו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בעלפה, בין הצדדים עובר לחתימה על הסכם זה. שום התנהגות עלידי מי מן הצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו עלפי הסכם זה ו/או כויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או איקיום של תנאי מתנאי ההסכם, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. לא יהא כל תוקף לכל שינוי, תיקון ו/או ויתור על הוראות הסכם זה, אלא אם כן נעשו במסמך שנחתם עלידי שני הצדדים.
  2. אף צד אינו רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או התחייבויותיו מכוח הסכם זה, כולן או חלקן, אלא בהסכמת הצד השני מראש ובכתב.
  3. הגבלת אחריות החברה לא תישא בכל חבות או אחריות כלפי המשתתף בכל הנוגע לנזקים עקיפים או תוצאתיים או אובדן רווחים אשר ייגרמו למשתתף במסגרת ו/או כתוצאה מביצוע הסכם זה. החבות הכוללת בה תשא החברה, לרבות חבות נזיקית, חוזית או אחרת, ביחס לכל הפרה של ההסכם עלידי החברה ו/או ביחס לכל נזק ישיר מוכח שייגרם כתוצאה מהשתתפות בקורס ו/או מהשימוש בתכני הקורס, לא תעלה על סך התשלומים ששילם המשתתף לחברה בפועל בגין הקורס במהלך 12 החודשים שקדמו למעשה או למחדל אשר בגינם הועלו אותן טענות.
  4. ככל שייקבע עלידי ביתמשפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות הסכם זה אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות ההסכם, אלא אם כן ביטול אותה הוראה פוגם במהות ההסכם.
  5. הדין החל על הסכם זה הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין הסכם זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתלאביביפו. הצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.
  6. הודעות הצדדים מכוח הסכם זה תעשינה בכתב ותשלחנה לכתובות האימיייל של הצדדים המפורטות בהסכם זה או לכל כתובת אחרת אשר נמסרה לצד השולח בכתב עלידי הצד השני, לפחות 24 שעות טרם משלוח ההודעה.
  7. כל אחד מהחתומים על הסכם זה מטעם הצדדים מצהיר ומתחייב בזאת כי הנו מוסמך לחתום על הסכם זה בשם אותו צד להסכם, וכי חתימתו על ההסכם מחייבת את אותו צד להסכם לכל דבר ועניין.
  8. הצדדים מצהירים ומתחייבים כי אין כל מניעה שהיא, בדין או בכל הסכם, להתקשרותם בהסכם זה ולקיום כל התחייבויותיהם על פיו.
  9. לקבלת מידע ופעילות, ניתן לפנות למשרד בטלפון: 054-7800187 או במייל shchackim.co.il   
 1.  

חזון המכללה

"
שכל נערה ונער בישראל יסיימו 12 שנות לימוד עם מקצוע ביד

העולם של היום מתחיל בגיל צעיר.
אנו מאמינים שעל תלמידות ותלמידי ישראל לסיים את לימודי התיכון עם יותר מאשר תעודת בגרות שלא מקנה להם דבר בשוק העבודה.

המטרה שלנו היא להטמיע כישורים מקצועיים ומעשיים, כאלו שיכולים להיות מתורגמים לשכר או לעשייה משמעותית עוד לפני גיוסם לשירות הצבאי.

ההסמכות שלנו

יזם/ית E-commerce

למסיימי קורס E-commerce

תעודת מגן סייבר

למסיימי קורס Hacker-Pro

מנהל/ת דיגיטל

למסיימי קורס  מנהל דיגיטל

תעודת תוכניתן #C

למסיימי 3D Programming

תוכניתן Python

למסיימי קורס סייבר Python

משווק/ת דיגיטל

למסיימי קורס שיווק דיגיטלי

רוצים לרכוש מקצוע לעתיד?

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

סגל המכללה

עידו דויטש

מייסד המכללה.
תוכניתן DOT.NET מעולמות הפיתוח של מיקרוסופט,
יזם דיגיטל מהמובילים בישראל תחום הE-commerce ובעל ניסיון רחב בתחום החינוך הבלתי פורמלי בישראל

שני דניאל

מנכ"לית ושותפה מייסדת.
בוגרת לימודי יחסים בינלאומיים ומדעי המדינה. ובעלת רקע ניהולי של 15 שנה בחברות תקשורת ותשתיות מוכרות. אקטיביסטית בפעילויות לצמצום פערים חברתיים

נועם לויאן

ראש מערך הדרכה ופיתוח.
נועם מוביל את תחום הפיתוח הפדגוגי במכללת שחקים. מפתח תוכנה עם אוריינטציה לטכנולוגיות WEB, ניסיון בתחום המכירות באינטרנט ויזם בתחום הדיגיטל

ישראל ישראלי

MBA הנדסת תוכנה, טכניון

ישראל ישראלי

MBA הנדסת תוכנה, טכניון

ישראל ישראלי

MBA הנדסת תוכנה, טכניון

ישראל ישראלי

MBA הנדסת תוכנה, טכניון

השותפים שלנו

יזמות E-commerce

איך זה מקדם אותי?

העולם האינטרנטי של היום פותח בפנינו אפשרויות והזדמנויות שלא היו זמינות בפנינו בעבר.

כמו היכולת להקים מיזם אינטרנטי בזמן שיא (לפעמים כמה ימים בודדים) עם פתרונות מוכנים של "התקן ושכח" הפותרים לנו היבטים מורכבים של ניהול עסק בעשירית מהזמן – אלו מאפשרים לנו למכור מוצרים ושירותים לקונים פוטנציאליים מכל רחבי הגלובוס ולהתחיל לייצר הכנסה באופן מיידי.

מקצועות רלוונטיים

 • מנהל/ת חנויות מקוונות
 • מנהל/ת קמפיינים שיווקיים
 • יועץ/ת E-commerce לעסקים
 • בניית אתרי מכירה

מגן סייבר

איך זה מקדם אותי?

תחום הסייבר הינו ללא ספק התחום הטכנולוגי החם והלוהט ביותר כיום.
מספיק להתבונן במפת מתקפות הסייבר היומית ולראות את כמות המתקפות ההולכת וגדלה כדי להיווכח בהתרחבות התחום.
לימוד מעמיק של מקצועות הסייבר ישים אתכם לכל הפחות בעמדה מצוינת לקריירת הייטק מעניינת, מתעדכנת ורווחית, ואף תוכלו למצוא את עצמכם בליבו של סטארטאפ אבטחת מידע שיכול להיות הדבר הגדול הבא

מקצועות רלוונטיים

 • מיישם/מגן סייבר
 • בודק חדירות penetester
 • חוקר סייבר
 • מנתח איומי סייבר
 • מנהל אבטחת מידע ארגוני

מנהל דיגיטל

איך זה מקדם אותי?

כיום כל עסק, חברה וארגון מבינים את החשיבות שבנוכחות דיגיטלית ענפה. אתם אפילו יכולים לפתוח את מדור הדרושים ולהיווכח בעצמכם בכמות המשרות שנוספו תחת תחום הדיגיטל.
התעשייה רק הולכת ומתרחבת, והדרישה לאנשי מקצוע יודעי דבר בתחומם הולכת וגדלה מיום ליום

מקצועות רלוונטיים

 • מנהל/ת מדיה דיגיטלית
 • מנהל/ת דיגיטל ארגוני
 • שיווק דיגיטלי
 • פרי לנסר/עצמאי בתחום

תוכניתן #C

איך זה מקדם אותי?

#C (הוגים אותה C-Sharp) הינה שפת תכנות מונחית עצמים מובילה בשוק. נכון להיום היא שפת התכנות הרביעית בגודלה בשוק ומתוקף כך ניתן לראות את מדורי הדרושים מלאים במעסיקים המחפשים מתכנתי #C מוכשרים.
לימוד יסודי של השפה מבטיח תעסוקה בתחום בתנאים מפנקים ובשכר גבוה

מקצועות רלוונטיים

 • מתכנת #C
 • מיישם פתרונות מיקרוסופט MCSA/MSCE/MSCD
 • מפתח NET. ) DOTNET)
 • מפתח ASP.NET

תוכניתן Python

איך זה מקדם אותי?

פיית'ון הינה שפת התכנות הפופולרית בעולם, והמגמה רק תימשך לטובתה. עוד ועוד יישומים, מערכות וארגונים עוברים לשימוש בשפה והיא הופכת להית הא'-ב' של שנות האלפיים. לימוד יסודי של השפה מבטיח לא רק תעסוקה בתנאים מפנקים ושכר מעולה, אלא יכולת להתמצא בתנאי השטח הטכנולוגיים שהולכים ונרקמים סביבנו

מקצועות רלוונטיים

 • מתכנת פיית'ון
 • Machine Learning למידת מכונה
 • Ai אינטלגנציה מלאכותית
 • אלגוריתמיקה מתקדמת

שיווק דיגיטלי

איך זה מקדם אותי?

שיווק דיגיטלי הוא היכולת לקחת נכס דיגיטלי (אתר, פרופיל או דף עסקי) ולקדם אותו ברשת. הלכה למעשה זו היכולת לייצר הכנסות לעצמכם או ללקוחות שלכם. מכיוון שהרצון להתפרנס ולבצע מכירות לא הולך להיעלם כנראה לעולם, הרי ששיווק דיגיטלי הוא תחום רותח שכאן כדי להישאר

מקצועות רלוונטיים

 • משווק דיגיטלי בסוכנות
 • מנהל קמפיינים PPC
 • קידום ממומן ברשתות חברתיות ומנועי חיפוש
 • פרי לנסר/עצמאי בתחום