אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לקורסים של שחקים סייבר!
רצ”ב תנאי הצטרפות לקורסים של החברה

הסכם הצטרפות לקורס של חברת “שחקים הדרכות בע”מ” (להלן תיקרא: “שחקים” או “החברה“ )

מבוא
הסכם זה מפרט את תנאי ההרשמה של הקטין כפי המוגדר בסעיף 1.5 למטה, באמצעות מי מהוריו ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן יקראו: “ההורים”), לקורסים של החברה.
ההורים של הקטין מאשרים בזה את הסכם זה וכתנאי להשתתפותו של הקטין בקורס, מאשרים את כל האמור בהסכם זה אשר מהווה התחייבות בלתי חוזרת של ההורים החתומים על הסכם זה, לתנאים המפורטים להלן.
מובהר להלן כי ההורים של הקטין והחברה הם הצדדים להסכם זה בלבד וכי ההורים של הקטין הינם האחראים בלבד על הרשמתו לקורס של החברה.
הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים, ואין בו משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
משתתף כפי המוגדר בהסכם זה הינו הן הקטין כפי הרשום בדף ההרשמה אשר נשלח לחברה (להלן: “הקטין”) אשר קיבל את ההסכמה המפורשת של ההורים להשתתפותו בקורס כפי האמור בהסכם זה והן ההורים (הקטין ביחד עם ההורים להלן ייקראו: “המשתתף”).

הורי התלמיד אינם מורשים לקחת חלק פעיל ו/או להיראות בשיעור לשום פרק זמן שהוא ובשום צורה ואופן, אם בע”פ ואם בכתב כולל בצ’אט של הכיתה. 

אנו מבקשים שיתוף פעולה מלא בעניין זה! 

כלל זה נכתב לאחר נסיון רב מאוד והפקת לקחים ממקרים שאירעו בשיעורים ומטרתו הינה להגן על ילדכם! הקורסים שלנו מיועדים לילדים ונוער בלבד ע”פ קבוצות גיל, ולא למבוגרים. נוכחות אדם מבוגר, שאיננו מכירים ואיננו אחראים עליו, עלולה להשפיע לרעה על מי מתלמידי הקורס, אשר על שלומם אנו אמונים, ועשויה אף לעלות לכדי עבירה פלילית. לכן כל התפרצות של הורה לשיעור מכל סיבה שהיא, לא תתקבל, ותגרור הרחקה של ילדכם מהקורס ולא תעמוד לזכות הלקוח כל טענה כנגד. הורה אשר מעוניין להתרשם ממהלך השיעור מוזמן לצפות בהקלטות. כל הערה/הארה מצד הלקוח תתקבל אך ורק ישירות למשרד בטלפון/ווטסאפ: 0547800187 ולא בנוכחות התלמידים בשיעור.

מובהר להלן כי החברה עושה שימוש ברשתות החברתיות, כגון: טיק טוק, יוטיוב ואינסטגרם (להלן: “הרשתות החברתיות”) לצרכי שיווק ופירסום ולפיכך מחוייבת לפעול בכפוף לתנאי השימוש של רשתות אלו. על כן, מובהר להלן כי השימוש ברשתות החברתיות ע”י הקטין ייעשה באישורם ובאחריותם הבלעדית של ההורים. מובהר כי החברה לא תישא בשום אחריות כלשהי בנוגע לשימוש אשר נעשה ע”י הקטין ברשתות החברתיות הקשור בחברה, לרבות ככל שקטין זה הינו מתחת לגיל 13.
לרשות החברה עומדים עזרים חיצוניים המסתמכים על שירותים של צדדי ג’ לרבות אך לא רק: שרתי דיסקורד (להלן ייקראו “שרתים”), שרת מיינקראפט המאוחסן על גבי שרת אחסון נפרד שאינו בישראל, קבוצות לימוד המאורגנות ביישומוני הוואטסאפ והמייל אשר ישרתו את הקטין עבור לימודיו בקורס.
מובהר כי השימוש של הקטין בשרתים של החברה ובשירותים השונים בהם היא נעזרת ייעשה על אחריותם הבלעדית של ההורים ובידיעתם. מובהר למען הסר ספק כי החברה לא תהא אחראית על התכנים אשר נכתבים בשרתים ובעזרים חיצוניים אלו ע”י המשתתפים השונים בקורסים וכי ההורים לוקחים אחריות מלאה ובלעדית על כל מעשה ו/או מחדל של הקטין ביחס לשימוש בשרתים אלו ובכלל על התנהלותו בקורס של החברה לרבות התכתבויותיו השונות והתכנים אליהם ייחשף ככל שייחשף כתוצאה משימוש בשרתים אלו ובכלל.
מוסכם כי החברה לא לוקחת אחריות על עמידותם, בטיחותם ומדיניותם של שירותי צד ג’ אלו וכי כל שימוש בשירות חיצוני כזה או אחר הינו באחריות הקטין והוריו בלבד.
החברה רשאית להחליף מדריך בקורס במידת הצורך ובהתאם לאילוצים (הפסקת עבודה, אילוצי מערכת, לו”ז אישי של המדריך ועוד) וזאת מבלי לפגוע ברצף הלימודי ועל מנת לשמור עליו, והדבר לא יהווה עילה לביטול רישום.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לאחד או לפצל קורס טרם סיומו בהתאם לאילוצים השונים שלא היו ידועים טרם פתיחת הקורס, ובתנאי שימצא פתרון חלופי ששומר על הרצף הלימודי (לרבות החלפת יום, שינוי שעה, הקלטות שיעורים, שיעורי השלמה וכל אמצעי אחר שישמור על הרצף הלימודי ובתנאי שילמד כל החומר הלימודי המתוכנן).

התמורה
תמורת ההשתתפות בקורס המשתתף ישלם לחברה את הסכום המפורט בדף ההרשמה לקורס כפי שנשלח ע”י החברה באמצעות כרטיס אשראי בשיחת טלפון עם נציג החברה או ע”י העברה בנקאית על פי בחירתו של המשתתף ובלבד שהתשלום לקורס יוסדר עם ההרשמה לקורס.
עבור חלק מקורסי האונליין שמציעה החברה תינתן כחלק מהתמורה גישה לקורסים דיגיטליים מוקלטים מראש (שאינם מועברים ע”י מדריך החברה בשידור חי/LIVE).
קורסים אלו ניתנים כקורסי הכנה לקורסי האונליין או כקורסי ליווי צדדיים לצורך חיזוק והטמעת החומר במקרים הרלוונטיים בלבד.
הגישה לקורסים דיגיטליים מוקלטים מראש אלו תינתן אך ורק דרך אתר החברה בלבד ולצורך גישה אליהם יש להיכנס באופן יזום אל אתר החברה באמצעות שם משתמש וסיסמא ייחודיים שינתנו לסטודנט במעמד הרישום
חל איסור מוחלט על התלמיד ו/או הוריו לחלוק את שם המשתמש והסיסמא ו/או את הגישה לאתר ו/או לקורסים הדיגיטליים ו/או התוכן ששותפו איתו עם כל גורם באשר הוא

מדיניות ביטולים והחזרים כספיים

בקשות לביטולים יועברו אך ורק דרך המשרד בלבד. ניתן להעביר דרך הטלפון או הווטסאפ במספר: 054-7800187, או במייל : team@shchackim.co.il 

בקשות לביטולים שיועברו דרך המדריכים לא יטופלו ויובהר בזאת כי המדריכים אינם חשופים לתנאי הרישום של כל תלמיד ותלמיד, ולכן אינם מהווים בשום מקרה גורם מוסמך מטעם המכלל לאישור פרישה והחזר כספי  והמכללה אינה לוקחת אחריות על שום סיכום כספי שייעשה ישירות בין הלקוח למדריך.

לעלות הקורס יתווספו 100 ש”ח אשר לא יוחזרו בעת ביטול רישום וזאת בגין ייעוץ ,מיון , והתאמה שנעשו טרם הרישום לקורס. יובהר למען הסר ספק כי ככל ואושרה הנחה מיוחדת ללקוח בגין תשלום זה סכום ההנחה יקוזז מעלות הקורס השנתית ולא יבטל את התשלום הזה אשר נגבה לצורך כיסוי עלויות ולכן לא יוחזר במקרה של ביטול. 


ביטול עסקאות הנוגעות לקורסים של החברה לפני תחילת הקורס בפועל ייעשה בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, ככל וחל.
1. משתתף אשר מעוניין לבטל את הרשמתו יוכל לעשות זאת תוך פרק הזמן הקבוע בחוק, קרי תוך 14 יום מיום התשלום, בתשלום דמי ביטול בסך 5% או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם, ובתוספת דמי טיפול ועלויות סליקה בסך 25 ש”ח.

2. במידה ובקשת הביטול התקבלה לאחר מועד פתיחת הקורס ועד להשלמת שיעור מספר 2 אזי יחולו דמי ביטול של 100 ש”ח בתוספת דמי טיפול ועלויות ביטול עסקה בחברת האשראי בסך 25 ש”ח וינתן החזר כספי בניכוי עלויות אלה ובניכוי שני שיעורים ע”פ מחירם המלא ללא הנחות, גם אם הלקוח קיבל הנחה מיוחדת מעמד הרישום. הלקוח מודע שישנה התחייבות למינימום 2 שיעורים ויודגש כי תשלום זה אינו מותנה בנוכחות התלמיד בשיעורים. 

3. מוסכם כי העלות המחושבת פר שיעור לצורך חישוב עלות שיעור בעת פרישה הינה כדלקמן: עלות הקורס כמופיע בדף הקורס באתר לחלק לכמות השיעורים בקורס כמופיע בדף הקורס באתר.
למען הסר ספק מובאים כאן מחירי הקורסים וכמות השיעורים נכון ליום חתימת הסכם זה:
קורסי ההאקר פרו, מאסטר AI, פיית’ון אקספרט ופיתוח משחקים ביוניטי – הינם בני 32 שיעורים לפי עלות של 5,400 לקורס.
קורסי המיינקראפט הירו, מיינקראפט קוד, סייבר קידס ורובלוקס – הינם בני 24 מפגשים לפי עלות של 3,960 לקורס.

יובהר בזאת כי עלות השיעורים הינה עלות קבועה ואינה משתנה מלקוח ללקוח. גם אם ניתנה הנחה אישית ללקוח במעמד המכירה משיקולים מיוחדים, בעת ביטול השתתפות עלות השיעורים תחושב ע”פ העלות הקבועה המפורטת להלן. 

4. בתקופה שאחרי שיעור 2 ועד השלמת שיעור 8  לא תתאפשר פרישה כלל. במקרה של פרישה בהחלטת הלקוח הוא יחוייב בעבור 8 שיעורים מלאים שעלותם תחושב באופן הבא: מחיר הקורס המלא , ללא הנחות (גם אם ניתנה הנחה במעמד המכירה), לחלק למספר המפגשים בקורס כפול 8 שיעורים, בתוספת דמי ביטול בסך 500 ש”ח ודמי טיפול ועלויות ביטול עסקה בחברת האשראי בסך 25 ש”ח. יודגש כי תשלום זה אינו מותנה בנוכחות התלמיד בשיעורים והלקוח מודע ומסכים לכך.

5. נקודת פרישה נוספת לפנים משורת הדין בין שיעור 8 לשיעור 9 בלבד – לאחר השלמת שיעור 8 ולפני תחילתו של שיעור מספר 9, לפנים משורת הדין, תתאפשר פרישה נקודתית אך ורק לשלב זה בקורס, לא לפניו ולא אחריו,  ויחולו דמי ביטול בסך 500 ש”ח בתוספת דמי טיפול ועלויות ביטול עסקה בחברת האשראי בסך 25 ש”ח וינתן החזר כספי בניכוי עלויות אלה ובניכוי 8 שיעורים, גם אם התלמיד לא נכח בהם. למען הסר ספק, רק במידה והלקוח פנה למשרד בבקשה לפרישה בשבוע שבין שיעור מספר 8 לשיעור מספר 9, עומדת לו הזכות לפרישה ע”פ תנאי סעיף זה. החל מרגע תחילתו של שיעור מס’ 9 לא תתאפשר פרישה ולא ינתן החזר כספי בשום מקרה, גם אם התלמיד לא נכח בשיעורים כלל. חובת ההודעה על פרישה חלה אך ורק על הלקוח ולא תעמוד ללקוח כל טענה כנגד המכללה בעניין זה, לרבות אי נוכחות בשיעורים.  יובהר ויודגש בשנית כי עלות השיעורים תחושב על פי מחיר הקורס המלא ללא כל הנחות, גם אם במעמד המכירה ניתנה ללקוח הנחה מכל סיבה שהיא.

מופע שיעור – הינו כל שיעור ממניין השיעורים הפורמליים בשיעורי הקורס, שיעור פרטי, שיעור אונליין, או שיעור אחד כפול (שיעור כפול הינו שיעור באורך של 120 דקות ויותר).

הבהרה לגבי ביטולים לאחר תחילת הקורס:
חשוב לציין כי החברה דוגלת בהוראה בקבוצות קטנות ומספר המקומות מוגבל. כמו כן לא ניתן לשלב תלמידים בכל שלב שהוא של הקורס, על כן בכדי להבטיח שהתלמידים ימשיכו להנות מקורס שלם מתחילתו ועד סופו ללא תלות בתלמידים אחרים, משתתף אשר מעוניין לבטל את הרשמתו, יהא רשאי לעשות כן תוך פרק הזמן הקבוע בחוק, קרי 14 יום, בניכוי השיעורים שהתקיימו עד למועד זה. במידה ולא ביטל הלקוח את הרישום תוך 14 יום הקבועים בחוק, ינתן החזר כספי חלקי לפנים משורת הדין ומתוך רצון החברה להעניק את השירות הטוב ביותר עבור לקוחותיה וזאת על פי הוראות סעיפים 1-5 שלהלן בלבד.

מכיוון שהשירות הינו ערך עליון של החברה והינה מעוניינת לנהוג בהוגנות כלפי לקוחותיה, ניתנה נקודת יציאה אחת נוספת וזאת לאחר השלמת שיעור 8 ולפני תחילתו של שיעור 9, ע”פ המפורט בבהירות בסעיף מספר 5 שלהלן. 
מובהר כי לא ינתן החזר כספי בגין היעדרות של המשתתף בקורס מכל סיבה שהיא לרבות בידוד עקב נגיף הקורונה או מחלה או חופשה. באחריות המשתתף לוודא נוכחותו בשיעורים. בעת העדרות ניתן להשלים את השיעור באמצעות ההקלטות שעולות לדף הקורס באתר של השיעור/ים וזאת בכדי שאף משתתף לא יפסיד את החומר הנלמד.
בקשות לביטול השתתפות בקורס יכולות להיעשות באמצעות הוואטסאפ, במייל או בטלפון של החברה כפי שמופיעים בהסכם זה.
מובהר להלן כי שיעור אשר מתבטל עקב היעדרות המדריך או נסיבות אחרות הקשורות בחברה, יוחזר במועד אחר בתיאום עם המשתתפים וזאת עד שיושלם כל מניין המפגשים של הקורס.
מובהר להלן כי אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים, ככתוב בלוח חופשות שנלקח בחשבון מראש ומבעוד מועד. למען הסר ספק, שיעור שבוטל עקב חג יהודי יתקיים בשבוע העוקב וזאת עד להשלמת מניין המפגשים של הקורס.
השתתפות בקורס בפועל והשלמת השיעורים אותם החסיר מכל סיבה שהיא הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף.

מובהר כאן בשלישית כי במקרה של ביטול יחוייב הלקוח בעלות השיעורים היחסית אשר תחושב לפי מחיר הקורס המלא ללא כל הנחות, גם אם ניתנה ללקוח הנחה במעמד המכירה. 

ביטול השתתפות בקורס הירו מורחב (קורס מוקלט) –  עקב ייחודיותו של מוצר זה יחולו עליו כללי הביטול המפורטים כאן: 

עבור תלמידים בכיתות ה’ ומטה שחקים מציעה מסלול מיוחד ומורחב הנקרא “מיינקראפט הירו מורחב” המוצע במחיר המשווק באתר.

במסגרת מסלול “מיינקראפט הירו מורחב” שחקים מציעה את הבאים:

1. הקורס המכונה “מיינקראפט הירו” המשווק באתר במתכונת דיגיטלית מוקלטת (כקורס מוקלט, ולא כקורס LIVE).

2. זכאות לקורס “מיינקראפט קוד” בהתאם למשווק באתר

במידה והלקוח לא צפה כלל בתוכן הקורס המוקלט – לזכות הלקוח עומדת האפשרות לבטל עד 14 יום בתוספת דמי ביטול עסקה בסך 100 ש”ח ודמי ביטול סליקה בחברת האשראי בסך 25 ש”ח – סה”כ 125 ש”ח כמפורט מעלה

במידה והלקוח צפה בחלק מן הקורס המוקלט – הקורס המוקלט מספק נתונים אשר יוצרו ע”י החברה ועושה שימוש במידע המובע בשפת מחשב. במידה ויבקש הלקוח לבטל עסקה ויוכח כי צפה בחלק מן הקורס המוקלט, הלקוח ידרש לשלם עבורו סך של 2,000 ש”ח, בנוסף לדמי ביטול בגובה 100 ש”ח ודמי ביטול סליקה בחברת האשראי בגובה 25 ש”ח, וזאת בהתאם לחוק המחשבים, תשנ”ה-1995. 

לעלות הקורס יצטרפו 100 ש”ח, אשר לא יוחזרו בעת ביטול רישום,  וזאת בגין ייעוץ, מיון והתאמה שנעשו טרם הרישום לקורס. יובהר למען הסר ספק, כי ככל ואושרה ללקוח הנחה מיוחדת בגובה תשלום זה, סכום ההנחה יקוזז מעלות הקורס השנתית ולא יבטל את התשלום הזה, אשר נגבה לצורך כיסוי עלויות ולכן לא יוחזר במקרה של ביטול.

עם הצטרפות הלקוח, יקבל שם משתמש וסיסמא לאתר שחקים, שם יוכל לצרוך את הקורס המוקלט (קורס מיינקראפט הירו מורחב).

יובהר כי שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים, ואינם ניתנים להעברה או שיתוף.

עוד יובהר כי צריכת הקורס והצפייה בו הינם אישיים, מתבצעים בקצב האישי של התלמיד ואינם כפופים ללוח זמנים כזה או אחר. השלמת הקורס הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח בלבד, ואין לשחקים כל חובה בפיקוח על השלמת הקורס.

בקורס ניתן לצפות בלא יותר מ-2 כתובות ip שונות. כתובת הip השלישית תיחסם.

ניסיונות נוספים לפריצת המגבלה עלולים להוביל לחסימת הלקוח מצפייה בקורס.

ככלל, שחקים שומרת לעצמה את הזכות להשתמש באמצעים טכנולוגיים ואיכותיים למעקב אחר שימוש בלתי סביר ובלתי הוגן וכזה שנוגד את תקנון שחקים ותנאי השימוש שלו ולנקוט בפעולות רלוונטיות כמו למשל, אך לא רק, חסימת המשתמש.

לקוח שסיים את קורס ההירו המוקלט, זכאי להשתבץ לקורס “מיינקראפט קוד” LIVE (ולא מוקלט) עתידי, ללא תוספת תשלום.

הזכאות לשיבוץ לקורס הקוד תינתן אך ורק בהינתן התנאים הבאים:

-התלמיד סיים 100% משיעורי קורס ההירו המוקלט וממשימות הקורס שלו

– התלמיד הינו תלמיד כיתה ג’ לפחות (החל מתאריך 01.09 של אותה שנת לימודים)

– התלמיד עבר מבחן סוף קורס הבודק את רמת האנגלית ואת הרמה הטכנולוגית של התלמיד (במידה והתלמיד נכשל במבחן תינתן לו אפשרות לגשת אליו פעם נוספת)

יובהר כי השיבוץ לקורס המתקדם של “מיינקראפט קוד” יתבצע על בסיס מקום פנוי במועדים בהם הקורס נפתח ובקבוצות בהן יש מקום, ועל פי שיקול דעתה של שחקים (אנו משתדלים לשבץ תלמידים בעלי רמה טכנית דומה ככל האפשר בכדי למנוע פערי ידע גדולים בכיתה. נא הבנתכם ושיתוף פעולה שלכם בנושא זה).

שחקים לא מתחייבת לשיבוץ התלמיד לקורס מיינקראפט קוד במועד מסוים או בפרק זמן מסויים ממועד סיום הקורס המוקלט “מיינקראפט הירו”.

יובהר כי השיבוץ לקורס המיינקראפט קוד הינו חד פעמי, ולא תינתן זכאות לשיבוץ לקורס נוסף במקומו.

החזר כספי במקרה של אי הצלחה במבחן הסופי  תלמידי הקורס יצטרכו לעמוד בהצלחה במבחן מסכם בסוף הקורס. תלמיד אשר יקבל במבחן הסופי ציון של פחות מ-70, יהא זכאי להחזר כספי בגובה של 50% משכר הלימוד בניכוי דמי רישום (100 ש”ח) וסליקה (25 ש”ח) ובלבד שעמד בכל התנאים המצטברים הבאים:

1. נכח ב-80% מסך המפגשים הכולל

2. קיבל ציון של 65 ומטה במבחן המסכם

3. התלמיד ערך את המבחן בזמן אמת במהלך השיעור בזמן היותו נוכח במפגש, ובזמן שהוקצה לצורך המבחן.

משתתף אשר לא צלח את מבחן הקורס המסכם ושהחליט בסופו של דבר לממש את זכותו לקבלת החזר כספי בהתאם לעמידה בתנאי הסף, לא יהא זכאי לעבור את הקורס פעם נוספת ללא עלות כמוצהר בתקנון החברה ויוותר בזאת על גישתו לכלל התכנים המסופקים ע”י שחקים במסגרת הקורס.

 ביטול רישום לקייטנה – יצויין כי לא יתאפשר ביטול והחזר כספי כלשהו עבור רישום לקייטנות וזאת עקב מספר מקומות מוגבל מאוד וכן ימי לימוד ספורים בלבד, בניגוד לקורסים שנתיים בהם ניתנת אפשרות ביטול.

החברה רשאית לדחות או להקדים את מועד פתיחת הקורס בהתאם לצרכים ואילוצים לוגיסטיים ושינוי מועד הפתיחה לא יהווה הצדקה לביטול רישום, כל עוד לא שונה לפרק זמן שעולה על 14 יום מהמועד המקורי.

כללי התנהגות

בכל הקורסים של שחקים ישנם כללי התנהגות נורמטיביים אשר נדרש מכל משתתף לעמוד בהם ויוסברו לתלמידים בפתיחת הקורס ויאפשרו לכולם סביבת לימודים בטוחה. 

נאסר על כל המשתתפים לעשות שימוש בשפה לא נאותה בשום שלב ובשום אופן שהוא (שפה גסה, איורים לא נאותים, איומים, קללות וכל היוצ”ב).

נאסר על כל המשתתפים לעשות שימוש באלימות מילולית כלפי משתתפים אחרים ו/או כלפי המדריך בשום אופן שהוא. 

נאסר על המשתתפים לעשות שימוש לרעה בפרטי התלמידים האחרים ו/או בפרטי המדריך. יובהר כי שחקים אינה אחראית על יצירת קשרים אישיים בין התלמידים לאחר שעות הלימוד לצורך מטרות חברתיות. 

חל איסור מוחלט לשתף בשיעור, בצ’אט ו/או בקבוצת הווטסאפ של הקורס תכני אודיו ו/או וידאו שאינם הולמים, אינם תואמים לגיל המשתתפים ואינם קשורים לתוכן הקורס. 

חל איסור מוחלט להעביר את פרטי המשתתפים לצד ג’ כלשהו (כולל שמות, טלפונים וכל פרט אחר שהמשתתף נחשף אליו עקב השתתפותו בקורס). 

נאסר על הורי התלמידים להשתתף בשיעור ולקחת בו חלק פעיל, ולו לזמן קצר ואפילו למשפט אחד בלבד. הדבר נכתב עקב נסיון עבר בו שאר התלמידים בשיעור נפגעו עקב השתתפות מבוגרים שאינם מכירים בשיעורים ועל כן הדבר נאסר מכל וכל. ההורים מתבקשים לשתף פעולה עם הנחייה זו. במידה וישנה בעיה או בקשה מיוחדת מצד ההורה בעניין זה, הינו מתבקש לפנות למשרד ולבקש אישור השתתפות מיוחד בצירוף הסבר (אנו מחוייבים לשמור על דיסקרטיות). אישור יינתן אך ורק במקרים חריגים ותחת הקפדה על כללים נוקשים תחת התחשבות במידע הפנימי שנחשף בפני המכללה ע”י הורי התלמידים האחרים בשיעור הספציפי ואשר יבטיחו שלא תהיה פגיעה משום סוג שהוא באף תלמיד בשיעור. 

הכללים כולם חלים הן בזמן השיעור עצמו בשיחה בין המשתתפים, הן בצ’אט והן בקבוצת הווטסאפ של הקורס

חשוב מאוד ולתשומת ליבכם! “שחקים” רואה חשיבות עליונה בשמירה על בטחון תלמידיה ועל סביבת לימודים בטוחה, נעימה ומאפשרת הן עבור התלמידים והן עבור המדריכים. לכן במקרה של הפרה של אחד או יותר מכללי ההתנהגות תינתן אזהרה ראשונה להורי התלמיד בשיחת טלפון והוא יתבקש לתקן את ההפרה באופן מיידי. משתתף אשר לא יתקן את התנהגותו ויפר את הכללים פעם שנייה, לא תינתן הזדמנות נוספת והוא יורחק מהקורס לצמיתות ללא כל זכאות להחזר כספי. לא יאושרו חריגים ולא ינתן אישור להחזר כספי לתלמיד אשר הפר את כללי ההתנהגות, נא תשומת ליבכם לנושא זה.

רישום ותשלום

ההשתתפות בקורס כמוה כאישור תקנון זה והינה מותנית ברישום ותשלום בכרטיס אשראי או העברה בנקאית כפי האמור לעיל.
הסדרי תשלומים:
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בפריסה מירבית של 12 תשלומים
החברה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים ו/או להעביר אותו לקבוצה אחרת במידה ונמצא לא מתאים לרמה המקצועית של הקבוצה אליה נרשם, והכל בהתאם לשיקול דעתה המקצועי והבלעדי של החברה.

 זכויות יוצרים

זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ותכני הקורס לרבות אופן העברתו, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הקשורים בו מטעם החברה, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הרישום אל הקורס או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכני הקורס ו/או בחלק ממנו ו/או בתכנים אחרים של החברה.
אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו מהקורס ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
יובהר למען הסר ספק כי השימוש בתכני הקורס הינו לשימוש אישי ולצרכי לימוד בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בתכני הקורס לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול ו/או שימוש בתכני הקורס לצרכי העברת קורס מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחר. ויודגש – החברה מעניקה למשתתף רישיון שימוש בלבד בתכני הקורס ולא את הזכויות בתכני הקורס כפי שהם.
מוצהר ומוסכם כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתוני שימוש של משתמשיה באתר החברה לרבות ניתוח נתוני צפייה בקורסים הדיגיטליים שלה, נסיונות התחברות ונתונים נוספים
תכנים
קורסים שונים של החברה כפי שמוצגים לאתר מעת לעת. מוסכם כי עלות הקורסים, כמות המפגשים, משך כל מפגש, התכנים הכלולים בקורס ומאפייני קורס נוספים הינם משתנים מעת לעת על פי החלטת החברה
קייטנות/מחנות קיץ, המועברים במתכונת מקוונת או פרונטאלית ככל שתתקיימנה, ימנו מספר מפגשים משתנה בהתאם לפרסומי החברה
הקורס נלמד על בסיס חודשי וכולל ימי חופשה החלים במהלך השנה (על פי לוח החופשות של משרד החינוך). יחד עם זאת, בקורסי אונליין תינתן לתלמידים האפשרות ללמוד גם בעת חגים וחופשות וזאת בכפוף להסכמה של לפחות 95% מתלמידי הקבוצה.
פתיחת קורס חדש מותנית במספר מינימום של נרשמים. במקרה שהקבוצה לא תגיע למינימום נרשמים הפתיחה תידחה עד לרישום מספיק והודעה תישלח להורים באמצעות הווטסאפ.
החברה רשאית לשנות את מועדי הקורסים, את מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לשיקולים מקצועיים של החברה וזאת מעת לעת.
החברה רשאית לשנות מדי פעם את התכנים הניתנים בקורס. מסיבות שונות עשויה החברה גם לעדכן את הסרטונים ותכני הלימוד על פי שיקול דעתה המקצועי ולהחליף את התכנים, הסרטונים והקבצים באחרים כדי לשמור על זכויות יוצרים, או לשם התאמה פדגוגית ודיגיטלית, או בשל כל סיבה אחרת. הצטרפותך לקורס מהווה הסכמה כי תכני הקורס יעברו התאמות מעת לעת על פי אילוצים וצרכים שונים. סרטונים שונים עשויים להיגרע או להתווסף בהתאם לצורך וכן על פי דרישת צדדים שלישיים. בהצטרפותו המשתתף מצהיר על הסכמתו לכך.
אין החברה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע המועבר על ידה לרבות המידע אשר מצוי בדף הקורס. אם יתגלה אי–דיוק במידע בדף זה, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו. למשתתף לא תהא כל טענה ו/או תלונה או כיוצ”ב בגין אי–דיוק באיזה מן התכנים המופיעים בדף הקורס ו/או בנגזרותיו.
מוסכם כי המידע המוצג באתר החברה לגבי כל קורס וקורס עלול להשתנות מעת לעת ועל כן המידע הקובע והנכון הוא המידע הנמסר על ידי נציג טלפוני מטעם החברה

דיוור ישיר

בהשתתפותו המשתתף מאשר לחברה לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

שונות
הסכם זה ממצה את מכלול הסכמות הצדדים ביחס לנושאים המוסדרים בו ולא תהא כל נפקות לכל משא ומתן, הבנה, הסכמה, התחייבות, או מצג אשר היו, ככל שהיו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בעל–פה, בין הצדדים עובר לחתימה על הסכם זה. שום התנהגות על–ידי מי מן הצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו על–פי הסכם זה ו/או כויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי–קיום של תנאי מתנאי ההסכם, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. לא יהא כל תוקף לכל שינוי, תיקון ו/או ויתור על הוראות הסכם זה, אלא אם כן נעשו במסמך שנחתם על–ידי שני הצדדים.
אף צד אינו רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או התחייבויותיו מכוח הסכם זה, כולן או חלקן, אלא בהסכמת הצד השני מראש ובכתב.
הגבלת אחריות – החברה לא תישא בכל חבות או אחריות כלפי המשתתף בכל הנוגע לנזקים עקיפים או תוצאתיים או אובדן רווחים אשר ייגרמו למשתתף במסגרת ו/או כתוצאה מביצוע הסכם זה. החבות הכוללת בה תשא החברה, לרבות חבות נזיקית, חוזית או אחרת, ביחס לכל הפרה של ההסכם על–ידי החברה ו/או ביחס לכל נזק ישיר מוכח שייגרם כתוצאה מהשתתפות בקורס ו/או מהשימוש בתכני הקורס, לא תעלה על סך התשלומים ששילם המשתתף לחברה בפועל בגין הקורס במהלך 12 החודשים שקדמו למעשה או למחדל אשר בגינם הועלו אותן טענות.
ככל שייקבע על–ידי בית–משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות הסכם זה אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות ההסכם, אלא אם כן ביטול אותה הוראה פוגם במהות ההסכם.
הדין החל על הסכם זה הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין הסכם זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל–אביב–יפו. הצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.
הודעות הצדדים מכוח הסכם זה תעשינה בכתב ותשלחנה לכתובות האימיייל של הצדדים המפורטות בהסכם זה או לכל כתובת אחרת אשר נמסרה לצד השולח בכתב על–ידי הצד השני, לפחות 24 שעות טרם משלוח ההודעה.
כל אחד מהחתומים על הסכם זה מטעם הצדדים מצהיר ומתחייב בזאת כי הנו מוסמך לחתום על הסכם זה בשם אותו צד להסכם, וכי חתימתו על ההסכם מחייבת את אותו צד להסכם לכל דבר ועניין.
הצדדים מצהירים ומתחייבים כי אין כל מניעה שהיא, בדין או בכל הסכם, להתקשרותם בהסכם זה ולקיום כל התחייבויותיהם על פיו.
לקבלת מידע ופעילות, ניתן לפנות למשרד בטלפון: 054-7800187 או במייל shchackim.co.ilתשלום 

תפריט:

סושיאל:

קיץ תכנות וגיימינג 2024!

לומדים הייטק בחופש הגדול

מיינקראפט | פיי’תון | סייבר | בינה מלאכותית | תכנות

או