טופס תקנון קורסים פרונטאליים

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לקורסים של חברת שחקים סייבר!

רצ”ב תנאי הצטרפות לקורסים של החברה

הסכם הצטרפות לקורס של חברת “שחקים הדרכות” )להלן תיקרא: “שחקים” או “החברה” (
1. מבוא
1.1 הסכם זה מפרט את תנאי ההרשמה של הקטין כפי המוגדר בסעיף 1.5 למטה, באמצעות מי מהוריו ו/או
האפוטרופוסים החוקיים שלו )להלן יקראו: “ההורים”( לקורסים של החברה.
1.2 ההורים של הקטין מאשרים בזה את הסכם זה וכתנאי להשתתפותו של הקטין בקורס, מאשרים את כל
האמור בהסכם זה אשר מהווה התחייבות בלתי חוזרת של ההורים החתומים על הסכם זה, לתנאים
המפורטים להלן.
1.3 מובהר להלן כי ההורים של הקטין והחברה הם הצדדים להסכם זה בלבד וכי ההורים של הקטין הינם
האחראים בלבד על הרשמתו לקורס של החברה.
1.4 הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים, ואין בו משום פגיעה ו/או
אפליה מכל סוג שהוא.
1.5 משתתף כפי המוגדר בהסכם זה הינו הן הקטין כפי הרשום בדף ההרשמה אשר נשלח לחברה )להלן:
“הקטין”) אשר קיבל את ההסכמה המפורשת של ההורים להשתתפותו בקורס כפי האמור בהסכם זה והן
ההורים )הקטין ביחד עם ההורים להלן ייקראו: “המשתתף”(.
1.6 מובהר להלן כי החברה עושה שימוש ברשתות החברתיות, כגון: טיק טוק, יוטיוב ואינסטגרם )להלן:
“הרשתות החברתיות”) לצרכי שיווק ופירסום ולפיכך מחוייבת לפעול בכפוף לתנאי השימוש של רשתות
אלו. על כן, מובהר להלן כי השימוש ברשתות החברתיות ע”י הקטין ייעשה באישורם ובאחריותם
הבלעדית של ההורים. מובהר כי החברה לא תישא בשום אחריות כלשהי בנוגע לשימוש אשר נעשה ע”י
הקטין ברשתות החברתיות הקשור בחברה, לרבות ככל שקטין זה הינו מתחת לגיל 13.
1.7 לחברה שרתי דיסקורד ומיינקראפט )להלן ייקראו : “שרתים”( אשר יכולים לשרת את הקטין עבור לימודיו
בקורס. מובהר כי השימוש של הקטין בשרתים של החברה ייעשה על אחריותם הבלעדית של ההורים
ובידיעתם. מובהר למען הסר ספק כי החברה לא תהא אחראית על התכנים אשר נכתבים בשרתים ע”י
המשתתפים השונים בקורסים וכי ההורים לוקחים אחריות מלאה ובלעדית על כל מעשה ו/או מחדל של
הקטין ביחס לשימוש בשרתים אלו ובכלל על התנהלותו בקורס של החברה לרבות התכתבויותיו השונות
והתכנים אליהם ייחשף ככל שייחשף כתוצאה משימוש בשרתים אלו ובכלל.
2. הצהרות והתחייבויות המשתתף
2.1 המשתתף מאשר כי הוא נרשם לקורס לאחר שקיבל מידע הנוגע לתכנים שיועברו בקורס כמפורט בסיליבוס
של הקורס, וכי החלטתו התקבלה לאחר שבחן כי הקורס מתאים לצרכיו ומטרותיו. עם זאת יובהר כי
החברה תהיה רשאית לערוך ולשנות את תכני הקורס מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לצרכיה
באופן אשר מיטיב עם מבלי שלמשתתף יהיו טענות נגדה בשל כך.
2.2 המשתתף מאשר כי ידוע לו כי החברה אינה מתחייבת כי ההשתתפות בקורס והשימוש בכלים ו/או בידע
שרכש בקורס יניבו לו רווח כלשהו ו/או יהיו לשביעות רצונו, והצלחתו בקורס תלויה במדדים שאינם תלויים
בחברה אלא תלויים במדדים כמו למשל, יכולת למידה עצמית, התמודדות עם לקויות למידה ועוד.
2.3 המשתתף מצהיר כי ווידא כי ברשותו מחשב נייד עם חיבור לאינטרנט שהינו הכרחי על מנת שיוכל להשתתף
בקורס בצורה אופטימאלית. החברה לא תהא אחראית לבעיות טכניות שיהיו במהלך העברת הקורס
שמקורן בתקלה בציוד של המשתתף והמשתתף לא יהיה זכאי להחזר כספי במקרה של תקלות כאמור.
2.4 החברה רשאית להרחיק משתתף מלימודים פרונטאלים בקורס ו/או לימודי און ליין ולחסום גישה של
משתתף מלעשות שימוש בתכני הקורס ו/או בשרתים של החברה, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך
ו/או אחריות כלשהי, במידה והמשתתף הפר איזה מתנאי השימוש אלה, העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות
של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי
ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בביטחון המדינה
וכיו”ב.
3. התמורה
תמורת ההשתתפות בקורס המשתתף ישלם לחברה 290 ש”ח כולל מע”מ עבור כל חודש למשך 7 חודשים, על פי המפורט בדף
ההרשמה לקורס שנשלח ע”י החברה, באמצעות כרטיס אשראי בשיחת טלפון עם נציג החברה או ע”י העברה בנקאית על פי בחירתו
של המשתתף ובלבד שהתשלום לקורס יוסדר עם ההרשמה לקורס.
4. מדיניות ביטולים והחזרים כספיים:
4.1 ביטול עסקאות הנוגעות לקורסים של החברה לפני תחילת הקורס בפועל ייעשה בכפוף להוראות הדין
לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, ככל וחל.
4.2 משתתף אשר מעוניין לבטל את הרשמתו יוכל לעשות זאת תוך פרק הזמן הקבוע בחוק על מנת לקבל את
מלוא כספו חזרה בניכוי עלויות סליקת האשראי כפי שייקבעו ע”י החברה מעת לעת.
4.3 ביטולים לאחר תחילת הקורס:
.4.4 משתתף יהא רשאי לבטל השתתפותו בקורס עד ליום הראשון בחודש אפריל )04.01 .)משתתף אשר הודיע על ביטול השתתפות,
יבוטל התשלוםשלו החל מהחודש העוקב. לא יגבה תשלום כלשהו עבור דמי ביטול והמשתתף לא יהא זכאי להחזר כספי יחסי עבור
הימים שנותרו עד לתום החודש בו הודיע על ביטול.
5.4 לאחר תאריך 04.01 לא יתאפשרו ביטולים ולא ינתן החזר כספי.
6.4 מובהר להלן כי לא ינתן החזר כספי בגין היעדרות של המשתתף בקורס מכל סיבה שהיא לרבות בידוד עקב
נגיף הקורונה ו/או מחלה. באחריות המשתתף לוודא נוכחותו בשיעורים.
7.4 בקשות לביטול השתתפות בקורס יכולות להיעשות באמצעות הוואטסאפ, במייל או בטלפון של החברה כפי
המופיעים למטה בהסכם זה.
8.4 הקורס מונה מפגש אחד בשבוע לאורך השנה עד לתום שנת הלימודים, קרי ה-06/30 .מובהר להלן כי שיעור אשר מתבטל עקב
היעדרות המדריך או נסיבות אחרות הקשורות בחברה, יוחזר במועד אחר בתיאום עם המשתתפים וזאת עד שיושלם כל מניין
המפגשים של הקורס.
9.4 מובהר להלן כי אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים, ככתוב בלוח חופשות שנלקח
בחשבון מראש ומבעוד מועד. למען הסר ספק, שיעור שבוטל עקב חג יהודי יתקיים בשבוע העוקב וזאת עד
להשלמת מניין המפגשים של הקורס.
1.9.4 השתתפות בקורס בפועל והשלמת השיעורים אותם החסיר מכל סיבה שהיא הינה על אחריותו הבלעדית
של המשתתף.
5. רישום ותשלום
5.1 ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ותשלום בכרטיס אשראי או העברה בנקאית כפי האמור לעיל.
5.2 הסדרי תשלומים:
5.2.1 ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי: בפריסה מירבית של 7 תשלומים ללא קרדיט.
5.2.2 שיקים: לא ניתן לשלם באמצעות שיקים
5.2.3 מזומן: תשלום במזומן יתקבל אך ורק אם ישולם מראש עבור כל השנה בפעימה אחת.
5.2.4 החברה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים ו/או להעביר אותו לקבוצה
אחרת במידה ונמצא לא מתאים לרמה המקצועית של הקבוצה אליה נרשם, והכל בהתאם לשיקול
דעתה המקצועי והבלעדי של החברה..
6. זכויות יוצרים
6.1 זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן
בנוגע לעיצוב ותכני הקורס לרבות אופן העברתו, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים
הקשורים בו מטעם החברה, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין.
אין בעצם הרישום אל הקורס או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכני הקורס
ו/או בחלק ממנו ו/או בתכנים אחרים של החברה.
6.2 אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או
ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו
מהקורס ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או
בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
6.3 יובהר למען הסר ספק כי השימוש בתכני הקורס הינו לשימוש אישי ולצרכי לימוד בלבד וחל איסור על
שימוש מסחרי בתכני הקורס לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול ו/או שימוש בתכני הקורס לצרכי
העברת קורס מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחר. ויודגש – החברה מעניקה למשתתף רישיון שימוש בלבד
בתכני הקורס ולא את הזכויות בתכני הקורס כפי שהם.
7. תכנים
7.1 הקורס מתקיים במתכונת של מפגשים פרונטאליים אחת לשבוע. במידה ולא יתאפשר מפגש פרונטאלי עקב מגבלות הקורונה ו/או
כל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה, תקיים החברה את הקורס במתכונת אונליין בכדי לשמור על רצף לימודי, וזאת עד לסיום מניין
המפגשים או עד שיתאפשר מפגש פרונטאלי.
7.2 הקורס נלמד על בסיס חודשי וכולל ימי חופשה החלים במהלך השנה )על פי לוח החופשות של משרד
החינוך(.
7.3 פתיחת קורס חדש מותנית במספר מינימום של נרשמים. במקרה שהקבוצה לא תגיע למינימום נרשמים
הפתיחה תידחה עד לרישום מספיק והודעה תישלח להורים באמצעות הווטסאפ.
7.4 החברה רשאית לשנות את מועדי הקורסים, את מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לשיקולים מקצועיים
של החברה וזאת מעת לעת.
7.5 החברה רשאית לשנות מדי פעם את התכנים הניתנים בקורס. מסיבות שונות עשויה החברה גם לעדכן
את הסרטונים ותכני הלימוד על פי שיקול דעתה המקצועי ולהחליף את התכנים, הסרטונים והקבצים
באחרים כדי לשמור על זכויות יוצרים, או לשם התאמה פדגוגית ודיגיטלית, או בשל כל סיבה אחרת.
הצטרפותך לקורס מהווה הסכמה כי תכני הקורס יעברו התאמות מעת לעת על פי אילוצים וצרכים שונים.
סרטונים שונים עשויים להיגרע או להתווסף בהתאם לצורך וכן על פי דרישת צדדים שלישיים. בהצטרפותו
המשתתף מצהיר על הסכמתו לכך.
7.6 אין החברה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע המועבר על ידה לרבות המידע אשר מצוי בדף
הקורס. אם יתגלה אי-דיוק במידע בדף זה, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו. למשתתף לא
תהא כל טענה ו/או תלונה או כיוצ”ב בגין אי-דיוק באיזה מן התכנים המופיעים בדף הקורס ו/או בנגזרותיו.
8. דיוור ישיר
בהשתתפותו המשתתף מאשר לחברה לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק
ושידורים(, תשמ”ב-1982.
9. שונות
9.1 הסכם זה ממצה את מכלול הסכמות הצדדים ביחס לנושאים המוסדרים בו ולא תהא כל נפקות לכל משא
ומתן, הבנה, הסכמה, התחייבות, או מצג אשר היו, ככל שהיו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין
בעל-פה, בין הצדדים עובר לחתימה על הסכם זה. שום התנהגות על-ידי מי מן הצדדים לא תחשב כויתור
על איזו מזכויותיו על-פי הסכם זה ו/או כויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי
ההסכם, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. לא יהא כל תוקף
לכל שינוי, תיקון ו/או ויתור על הוראות הסכם זה, אלא אם כן נעשו במסמך שנחתם על-ידי שני הצדדים.
9.2 אף צד אינו רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או התחייבויותיו מכוח
הסכם זה, כולן או חלקן, אלא בהסכמת הצד השני מראש ובכתב.
9.3 הגבלת אחריות – החברה לא תישא בכל חבות או אחריות כלפי המשתתף בכל הנוגע לנזקים עקיפים או
תוצאתיים או אובדן רווחים אשר ייגרמו למשתתף במסגרת ו/או כתוצאה מביצוע הסכם זה. החבות הכוללת
בה תשא החברה, לרבות חבות נזיקית, חוזית או אחרת, ביחס לכל הפרה של ההסכם על-ידי החברה ו/או
ביחס לכל נזק ישיר מוכח שייגרם כתוצאה מהשתתפות בקורס ו/או מהשימוש בתכני הקורס, לא תעלה על
סך התשלומים ששילם המשתתף לחברה בפועל בגין הקורס במהלך 12 החודשים שקדמו למעשה או
למחדל אשר בגינם הועלו אותן טענות.
9.4 ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות הסכם זה אינה תקפה ו/או
נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות ההסכם, אלא אם כן ביטול אותה הוראה פוגם
במהות ההסכם.
9.5 הדין החל על הסכם זה הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין הסכם זה נתונה
אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו. הצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של
בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.
9.6 הודעות הצדדים מכוח הסכם זה תעשינה בכתב ותשלחנה לכתובות האימיייל של הצדדים המפורטות
בהסכם זה או לכל כתובת אחרת אשר נמסרה לצד השולח בכתב על-ידי הצד השני, לפחות 24 שעות טרם
משלוח ההודעה.
9.7 כל אחד מהחתומים על הסכם זה מטעם הצדדים מצהיר ומתחייב בזאת כי הנו מוסמך לחתום על הסכם זה
בשם אותו צד להסכם, וכי חתימתו על ההסכם מחייבת את אותו צד להסכם לכל דבר ועניין.
9.8 הצדדים מצהירים ומתחייבים כי אין כל מניעה שהיא, בדין או בכל הסכם, להתקשרותם בהסכם זה ולקיום
כל התחייבויותיהם על פיו.
9.9 לקבלת מידע ופעילות, ניתן לפנות למשרד בטלפון: 0547800187 או במייל il.co.shchackim@te

תפריט:

סושיאל:

קיץ תכנות וגיימינג 2024!

לומדים הייטק בחופש הגדול

מיינקראפט | פיי’תון | סייבר | בינה מלאכותית | תכנות

או